Typisch Hoogengraven

 

In de manier waarop wij op Hoogengraven onderwijs willen verzorgen, streven we voortdurend naar verbetering. Dit in de wetenschap dat de wereld om ons heen in een hoog tempo verandert en wij onze leerlingen daar zo goed mogelijk mee willen leren om te gaan. In ons achterhoofd hebben we daarbij de gedachte van Helen Parkhurst die, als grondlegger van Daltononderwijs, de kinderen wilde opvoeden tot een leven met lef. En daaraan toegevoegd: Het meervoud van lef is leven. Het onderwijs op CBS Hoogengraven kenmerkt zich door:

 

Christelijk onderwijs

Onze school is een protestants-christelijke basisschool, waar wordt gewerkt met de bijbel als inspiratiebron. Van de gezinnen waaruit kinderen naar onze school komen, verwachten we dat zij onze christelijke normen en waarden respecteren en dat alle leerlingen actief meedoen aan de betreffende methodische lessen en vieringen.

 

Dalton

Bij alles wat we denken en doen zijn de kernwaarden van Dalton ons vertrekpunt. Deze pedagogische visie bepaalt hoe wij onze kinderen willen begeleiden in ons onderwijs. De pijlers die hierbij als een fundament ons onderwijs stevigheid geven, zijn:

Verantwoordelijkheid. Ieder kind wil verantwoordelijk zijn, dit bevordert betrokkenheid en eigenaarschap. Je leert niet voor je ouders, en ook niet voor jouw leerkracht(en). Wat zijn jouw doelen en hoe ga je die bereiken?

Zelfstandigheid. Kinderen leren plannen, hebben overzicht en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.

Samenwerking. We leren niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar.

Effectiviteit. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Reflectie. Leerlingen leren de moeilijkheid in te schatten en deze achteraf te waarderen, wat de vorige vier kernwaarden ook ten goede komt. Waardoor ging het goed? Want doe ik een andere keer anders?
 

 

Kleinschaligheid

CBS Hoogengraven is een kleine basisschool. De organisatie waarbij onze school is aangesloten, heeft zich uitgesproken voor het zo lang mogelijk in standhouden van de kleinere scholen. Dit om ouders een keuze te bieden, ook in een tijd van teruglopende leerlingenaantallen. Het geeft ons als kleine school een extra impuls te laten zien waar we goed in zijn. Onderwijskundig en pedagogisch beschouwen wij onze kinderen als één grote groep, waarbinnen de verschillende leeftijden zich zoveel mogelijk op hun eigen niveau

ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk dat wij klassen- of groepsdoorbrekend kunnen werken. De lijnen zijn kort en het overzicht groot. Iedere leerling wordt werkelijk gekend. De kenmerken van kleinschaligheid laten zich ook zien in een hoge ouderbetrokkenheid van veel ouders.

 

Natuur

Dit heeft alles te maken met de ligging van de school. Hoogengraven is letterlijk vergroeit met de natuur, de rust en ruimte in en rond het gebouw. Ook om lichamelijk te spelen. Met respect voor alles wat groeit en bloeit.

 

Cultuur

Wij doen aan beeldende vorming door procesgericht te handelen. Hierbij staat niet alleen het uiteindelijke product centraal (zoals bij ambachtelijk werken, waarbij het accent op het product ligt). Het gaat vooral om de manier waarop het product tot stand is gekomen. Door te experimenteren met kleuren, vormen en materialen willen we de creativiteit van de leerlingen bevorderen, waardoor de kinderen in staat zijn andere oplossingen te bedenken en ze daardoor betere resultaten kunnen bereiken.

 

Dalton, natuur en cultuur sluiten als schoolspecifieke kenmerken van CBS Hoogengraven bij elkaar aan en overlappen elkaar zelfs. We zien ze ook terug in de zogenaamde

 

21e eeuwse vaardigheden

waarmee we de leerlingen willen voorbereiden op een maatschappij waarin zij straks als volwassenen gaan leven. Onze kinderen:

* Werken samen volgens speciale samenwerktechnieken.

* Oefenen hun samenwerkend, oplossend vermogen met de Earthgames. Dit zijn spelvormen waarbij kinderen niet tegen elkaar, maar met elkaar spelen, en zich verbonden voelen met zichzelf, elkaar, de aarde en de natuur.

* Leren met en van hun maatjes, en in groepjes, onder het motto 1 + 1 = 3.

* Vinden mediawijsheid heel belangrijk.

* Maken niet alleen gebruik van kennis via internet, maar leren er vooral mee om te gaan.

* Werken met een taalmethode die hen leert zelf kritisch na te denken.

* Stellen onderzoeksvragen en gaan op zoek naar antwoorden.

Model voor 21e eeuwse vaardigheden

Kanjerschool

Onze school is een Kanjerschool. Dat houdt in dat alle juffen en meesters volledig gecertificeerd zijn om kanjerlessen te mogen geven. D.m.v. kanjerlessen ontwikkelen we de sociale en emotionele vaardigheden van de leerlingen. Wekelijks komen thema’s aan bod als weerbaarheid, pesten, ruzie, gevoelens, enz. De leerlingen leren hun eigen en elkaars gedrag te benoemen en om er mee om te gaan en het te veranderen.

 

Resultaten

De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen van onze school wordt niet alleen gevolgd d.m.v. methodetoetsen. Wij gebruiken ook methodeonafhankelijke toetsen (o.a. van Cito), om in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, daarop te anticiperen en om onze scores te vergelijken met landelijke gemiddelden. Op basis van onze resultaten heeft de Inspectie ons een basisarrangement toegekend. Dit houdt in dat wij voldoen aan wat van ons mag worden verwacht en dat de Inspectie geen reden ziet haar toezicht op onze school aan te passen. In het onderstaande overzicht leest u, in procenten, op welk niveau onze ex-leerlingen zijn ingestapt na groep 8: