Huishoudelijk reglement

De MR van CDS Hoogengraven


                                                  Wat doet de MR?
CDS Hoogengraven heeft zoals iedere school een MR. De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:
- iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
- alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
- er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.
 
De MR mag met de directeur onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die de school op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:     
Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.

Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.                                     
Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.                                                                             
Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Onze MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. 

Samenvattend kunt u de MR zien als een club ouders en personeel die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen c.q. bespreekbaar kunnen maken. Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, kunt u aan de directeur of teamledenvragen wie er als ouder zitting heeft in de MR.

Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad van cds Hoogengraven